رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمارستان : آقای دکتر علیرضا توکلی مهرجردی
Email :a.tavakoli@sasanhospital.com
 
  مدیر کلینیکها و پاراکلینیکها : آقای دکتر سیدعلی موسوی
Email :mosavi@sasanhospital.com
  

مدیر امور اداری  : آقای ذوالفقار خلفی

Email : khalafi@sasanhospital.com
 
مدیره پرستاری :خانم فاطمه غلامی 
  Email : F_gholami@sasanhospital.com