واحد آموزش به بیمار بیمارستان فوق تخصصی ساسان

با عنایت و لطف الهی در راستای افزایش آگاهی و نهادینه کردن آموزش خودمراقبتی و تواندمندسازی بیماران و خانواده آنان و نیز ارتقاء سطح سلامت و رضایتمندی بیماران فعالیت می نماید .

رویکرد این واحد بیمار محور و با رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ کرامت انسانی است و پشتوانه آن سنجه های موجود در اعتبار بخشی و حمایت مدیرعامل محترم بیمارستان و مدیریت محترم پرستاری و سایر مدیران و سرپرستاران می باشد .

واحد آموزش به بیمار با اعتقاد و پایبندی به اصل آموزش به بیمار و افزایش آگاهی و اطلاعات خودمراقبتی بیمار و خانواده جهت رسیدن به هداف خود از روش های مختلف آموزش استفاده می کند .

هدف کلی ما ، ارتقائ سطح سلامت جامعه و بیماران می باشد و لازمه اجرای آن توانمندسازی کارکنان در جهت افزایش آگاهی بخشی به بیماران می باشد .

روش ها متداول آموزشی که در حال حاضر در بیمارستان ساسان اجرا می شود شامل آموزش های چهره به چهره توسط رابطین آموزش و پرستاران مسئول بیمار ، نمایش فیلم های آموزشی و پیام های بهداشتی ، در دسترس بودن پمفلت های مختلف در زمینه مراقبت ها و پروسیجر ها ، آشنایی بیمار با منشور حقوق بیمار و روند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات ، آشنایی بیماران و همراهان به مراجع پاسخگویی سوالات - ...

بدیهی است گسترش آموزش به بیمار از طریق دستورالعمل ها کارگاه های آموزشی رسانه های تصویری مطابق با نیازسنجی آموزشی بیمار انجام می گیرد .

واحد آموزش به بیمار بیمارستان اسان ملزم به تهیه محتوای آموزشی بنا به نیاز بیماران با استفاده از منابع معتبر با توجه به میزان سواد گروه مخاطب و .... می باشد .

واحد آموزش به بیمار در طبقه اول در ساختمان دفتر پرستاری واقع شده است . تلفن داخلی واحد 739 که همه روزه پاسخگوی بیماران و همراهان و مراجعین می باشد .

 

سیاست های آموزش به بیماران در بیمارستان فوق تخصصی ساسان

مقدمه : آموزش به بیمار فرایندی است که فرصت یادگیری را برای بیمار و خانواده اش در زمینه بیماری  و درمان آن، مکانیسم های سازگاری و افزایش مهارتها  فراهم میکند. اهداف آموزش به بیمار شامل :

        * حفظ سلامتی  و پیشگیری از بیماری

        * اعاده ی سلامتی

        * سازگاری با ناتوانی ها و عوارض ناشی از بیماری ها

آموزش به بیمار وظیفه تمام کارکنان درمانی از پذیرش ،پزشک،پرستار ،داروساز،تغذیه ،فیزیوتراپ  و واحدهای پاراکلینیک میباشد .آموزش های بیماران براساس خودمراقبتی پایه گذاری شده است و خودمراقبتی مجموعه ای از اعمال که فرد بصورت اکتسابی ، آگاهانه و هدف دار برای خود ، فرزندان و خانواده اش انجام می دهد تا از لحاظ جسمی ، روانی ، اجتماعی سالم بماند .بیمارستان ساسان به منظور یکسان سازی و هدایت مسیر آموزش به بیمار ، سیاست های زیر به شرح ذیل تهیه و تدوین مینماید:

ماده 1 : با توجه به اینکه بیمارستان ساسان سانتر کشوری ایثارگران میباشد ، تکریم ، حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و سلوک رفتاری مهمترین بخش آموزش در ساختار بیمارستان میباشد که واحد آموزش به بیمار بر روی آن تأکید دارد .

ماده 2 : از مهمترین اولویت های آموزش خودمراقبتی ، آموزش به جانبازان شیمیایی ، جانبازان ضایعه نخاعی و جانبازان با تشخیص های متعدد و همچنین خانواده معظم شاهد می باشد .

ماده 3 : آموزش زنان باردار ( قبل از زایمان، در هنگام زایمان، بعد از زایمان ، مراقبت از نوزادان ) نیز از اولویت ها و اهداف مهم در راستای استراتژی های بیمارستان می باشد .

ماده 4 :آموزش به بیمار  با نظارت و هماهنگی واحد آموزش به بیمارانجام میشود .

ماده 5 : پرسنل اجرایی آموزش به بیمار شامل پزشکان معالج و مشاور ، پرستار مسئول بیمار ،سرپرستاران و کمک بهیاران و رابطین آموزشی در بخش ها و کارشناس بهداشت ، کارشناس تغذیه ، فیزیوتراپی ، کارشناس ایمنی می باشد .

ماده 6 : آموزش بیمار بر اساس نیاز سنجی در ارزیابی اولیه توسط پرستار مسئول بیمار در 4 مرحله بدو ورود ، هنگام بستری ، هنگام ترخیص و پیگیری های بعد از ترخیص برنامه ریزی و اجرا میگردد.

ماده 7: سرپرستاران  نیازهای آموزشی بیماران را بر اساس  HIS  جمع آوری و به واحدآموزش به بیمار ارسال مینمایند.

ماده 8 : پیگیری های بعد از ترخیص از طریق واحد آموزش به بیمار قابل پیگیری می باشد .

ماده 9 :سرپرستاران، مسئول هماهنگی و تقسیم کار آموزش به بیمار در بخش مربوطه می باشد .

ماده 10 : پایش آموزش و تحلیل اطلاعات استخراج شده توسط واحد آموزش به بیمار و مدیریت بهبود کیفیت انجام می شود .

ماده 11 : تهیه و تدوین خط مشی های لازم جهت حل مشکلات و هدایت برنامه ها توسط واحد آموزش به بیمار همراه با مدیریت بهبود کیفیت انجام می شود .

ماده 12 : واحد آموزش به بیمار موظف است حداقل 6 بار در سال جلسات آموزشی جهت سرپرستاران و رابطین آموزش و سایر کارکنان جهت هماهنگی و استفاده از نظرات کارشناسان ، پیرامون پیشرفت فرآیند آموزش به بیمار برگزار نماید.

ماده 13 : واحد آموزش به بیمار موظف است ، مواد آموزشی از قبیل پمفلت ، کتابچه های آموزشی ، تراکت های آموزشی و ... متناسب با نیاز بیماران را تهیه و در اختیار بخش های مختلف قرار دهد .

ماده 14 : واحد آموزش به بیمار موظف است کلیه پروتکل ها ، فرم ها ، فرآیند ها و ... سنجه های آموزش به بیمار را تهیه و مدون نماید .

ماده 15 : واحد آموزش به بیمار علاوه بر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، نظارت و کنترل در امر آموزش بیمار را به عهده دارد/.

ماده 16 : پرستار رابط آموزش موظف است با واحد آموزش به بیمار هماهنگ بوده و متناسب با نیاز بخش ، تقاضای مواد آموزشی نماید .

ماده 17 : پرستار رابط آموزش موظف است اجرای فرآیند آموزش به بیمار را با مشارکت سایر پرستاران برنامه ریزی و اجرا نماید.

ماده 18 : سرپرستاران بنا به فراوانی نوع بیماران نسبت به اجرای برنامه آموزش گروهی انان در بخش اقدام نموده و محتوی اموزشها را به اطلاع  واحد آموزش به بیمار میرساند.

مراحل آموزش بیمار

 

آموزش بدو پذیرش

          قوانین کلی بخش

          ساعات ویزیت پزشک و معرفی تیم پزشکی

          معرفی تیم بالینی و وظایف آنها (سرپرستار ؛پرستار ، فیزیوتراپ ، مددکار ، کمک بهیار ، خدمات و...)

          منشور حقوق بیمار

          درخواست از بیمار جهت اطلاع دادن به پرستار در صورت بروز مشکل (استفاده از زنگ )

          نحوه رسیدگی به شکایات (بر اساس خط مشی رسیدگی به شکایات در بیمارستان )

          در صورت متوجه نشدن سوال

موارد آموزشی توسط کمک پرستار

      •          معرفی بخش و خدمات غیر درمانی

          معرفی واحد بیمار (چگونگی استفاده از زنگ ،کمد ، یخچال و...)

          سرویس های بهداشتی (وجود اکسیژن ،دستگیره های ایمن و...)

          پله و راههای اضطراری

          امکانات رفاهی

          نحوه تهیه لباس

          ساعت ملاقات

          ممنوعیت استعمال دخانیات در کنار وسایل آتش زا(اکسیژن...)

آموزشهای حین و در طول بستری

توسط پرستار

توسط پزشک

افزایش آگاهی بیماران

اطلاعات قابل فهم درباره بیماری و نحوه درمان

پوزیشن مناسب

مراحل و طول مدت احتمالی درمان

مدیریت درد

پیش آگهی

نحوه مراقبت از خود

داروهای مصرفی و عوارض احتمالی

و... بر اساس نیاز سنجی آموزشی

خودمراقبتی و باز توانی

 

حداقل های آموزش در زمان ترخیص بیماران

           آموزش  داروهای تجویز شده از نظر دوز ، مقدار ، ساعت مصرف و نحوه نگهداری و ...

       آموزش پوزیشن و نحوه فعالیت در منزل

       آموزش استحمام و مراقبت از زخم جراحی

       آموزش و آشنایی با سازمان های حمایت گر و مددکاران و انجمن ها

       آموزش رژیم غذایی (محدودیت ها ، ممنوعیت ها)

       آموزش خودمراقبتی (ارتقاء سلامت و سازگاری با ناتوانایی ها)

       آموزش زمان مراجعات بعدی

          آموزش پیگیری آزمایشات معوقه و ...

      آموزش وسایل و تجهیزات پزشکی ( واکر ، عصا و... )

      آموزش موارد پر خطر و ریسک های مربوط به بیماری و علائم و هشدار بیماری

      آموزش دسترسی به منابع و امکانات خودمراقبتی و ....

بدیهی است کلیه آموزش ها به زبان قابل فهم و درک بیمار توسط پزشکان معالج و مشاورین و پرستاران مسئول بیمار ، فیزیوتراپ ها ، آزمایشگاه ، پاراکلینیک ها انحام می شود .

بیمارستان ساسان

اطلاعات تکمیلی

 
Logo-Footer
 
آدرس: میدان ولیعصر، بلوارکشاورز
بعد از چهار راه فلسطین، شماره 43
تلفن پشتیبانی: 88965170-021
map