جهت پذیرش بیماران در بخش بستری ابتدا باید مراحل زیر سپری گشته تا امکان پذیرش بیماران میسر گردد.

بیمار باید در درمانگاه بیمارستان یا مطب پزشک که در بیمارستان مشغول بکار می باشد ویزیت شده و در صورت دستور بستری توسط پزشک ، بیمار به پذیرش بیمارستان مراجعه کرده و در صورت تخت آزاد ، مراحل پذیرش بیمار انجام خواهد شد .
بیمارانی که به صورت اورژانسی وارد اورژانس شده و توسط پزشک اورژانس معاینه می گردند در صورت نیاز به بستری پس از هماهنگی با پزشک متخصص آنکال دستور بستری به پذیرش بیمارستان صادر می گردد و مراحل پذیرش جهت بستری بیمار انجام خواهد شد .