برنامه کاری کلینیک ریه

 

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

نام پزشك

رشته تخصصي

رديف

     

14/30-16/30

   

آقاي دكتر  ابطحي - سید حمیدرضا

داخلي ريه

1

8/30-10

         

آقاي دكتر توانا - ساسان

داخلي ريه

2

   

9/30-12

 

9/30-12

9/30-12

آقاي دكتر ثابت پور - علیرضا

داخلي ريه

3

       

14/30-17

 

آقاي دكتر  ذاکر - محمد مسعود

داخلي ريه

4

 

9-12

       

آقاي دكتر  علیان نژاد - رسول

داخلي ريه

5

 

16-18

15/30-18

 

13/30-14/30

 

آقاي دكتر  فدايي - عباس

داخلي ريه

6

         

13/30-16

آقاي دكتر گوهري مقدم - کیوان

داخلي ريه

7

 

 

 

12-10

 

 

آقای دکتر قزوینی - علی

داخلي ريه

8

فهرست خدمات ارائه شده

 

خدمات برونكوسكوپي

 

 • برونكوسكوپي فلكسبل
 • استرابوسكوپي
 • برونكوسكپي تشخيصي
 • برونكوسكپي + لاواژ
 • برونكوسكپي +لاواژ + فلورسنت
 • برونكوسكپي+ نمونه برداري (TBLB)
 • برونكوسكپي + لاواژ + نمونه برداري (TBLB) + فلورسنت

برونكوسكپي ريجيد

 • برونكوسكپي ريجيد تشخيصي + آسپيراسيون
 • برونكوسكپي ريجيد تشخيصي + ديلاتاسيون
 • برونكوسكپي ريجيد تشخيصي + خارج كردن جسم خارجي
 • برونكوسكپي ريجيد تشخيصي + ديلاتاسيون با كارگذاري استنت + آسپيراسيون

 

 برونكوسكپي هاي پيشرفته

 • برونكوسكپي فيبراپتيك + تخريب ضايعات با آرگون پلاسما ( APC) + آسپيراسيون و لاواژ
 • برونكوسكپي فيبراتيك با گايد فلوروسكوپ + تخريب ضايعات با كرايو + نمونه برداري (TBLB) + آسپيراسيون + ديلاتاسيون
 • برونكوسكپي تشخيصي + سونوگرافي اندوبرونكيال (EBUS) + نمونه برداري تشخيصي (TBLB)

 

تست هاي تشخيصي

 

      -  اسپيرومتري                        

     - اسپيرومتري قبل و بعد از برونكوديلاتور

     - اسپيرومتري قبل و بعد از ورزش

     - بادي باكس

     - بادي باكس قبل و بعد از برونكوديلاتور

DLCO -     

     - ارگو اسپيرومتري

     - تست ورزش ریوی قلبي

     - رينومانومتري

PIMAX , PEMAX -     

  IOS -    

     - تست متاكولين

Body Composition Analysis -    

    - تست CO

    - تست قدم زدن 6 دقيقه اي

    - پالس اكسي متري

SBO2    _      

 

 

 

چاپ  
 
 

 

LOGIN

کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان ساسان می باشد.