فرم درخواست کار

فرم درخواست کار

وضعیت تاهل


وضعیت نظام وظیفه
ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﻲ
سوابق کاری
ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدد


تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021