بیمارستان ساسان / برنامه پزشکان کلینیک

فهرست پزشکان

۱۷۴
ارتوپدی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۷۷
ارتوپدی
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۲۱
ارتوپدی
شنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۱۲
ارتوپدی
یکشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۱۱۷
ارتوپدی
یکشنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۱۲۰
ارتوپدی
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۲۷
ارتوپدی
یکشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۱۳
ارتوپدی
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۴۹
ارتوپدی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۱۴
ارتوپدی
سه شنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۲۳
ارتوپدی
چهارشنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
۱۱۸
ارتوپدی
چهارشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۴۷
ارتوپدی
پنج شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۱۲۴
فوق تخصص ارتوپد(اطفال)
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۶۳۴
فوق تخصص جراحی ترمیمی دست
یکشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۱۶
فوق تخصص دست
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۱۵۰
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر مهدی وهار
سه شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۲۶
فوق تخصص ستون فقرات
چهارشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۱۵۰
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر مهدی وهار
پنج شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۴۵
فوق تخصص توراکس جراح توراکس(قفسه صدری)
دوشنبه
۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۱۴۶
جراحی ترمیمی
سه شنبه
۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
۱۹۱
جراحی ترمیمی
دکتر علی احمدی
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۶۱۷
متخصص چشم
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۱۲
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۶۱۸
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
شنبه
۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
۶۱۵
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۶۴۳
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۶۴۵
فوق تخصص قرنیه وپلک چشم پزشکی
سه شنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۶۱۴
فوق تخصص قرنیه وپلک چشم پزشکی
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۱۱
فوق تخصص استرابیسم چشم پزشکی
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۶۱۱
فوق تخصص استرابیسم چشم پزشکی
چهارشنبه
۰۸:۳۰-۱۱:۰۰
۶۱۶
فوق تخصص استرابیسم وپلک چشم پزشکی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
۶۱۳
فوق تخصص استرابیسم وجراح پلاستیک چشم پزشکی
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۱۷
قلب و عروق
دکتر هادی رجبی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۱۹
قلب و عروق
یکشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۱
قلب و عروق
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۲۱۲
قلب و عروق
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۲۲۶
قلب و عروق
سه شنبه
۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
۲۳۸
قلب و عروق
دکتر رضا بهشتی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۱۴
قلب و عروق
سه شنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۳۱
قلب و عروق
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۳
قلب و عروق
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۱
قلب و عروق
چهارشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۹۳
جراح عروق
شنبه
۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
۲۲۰
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۲۳۴
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۲۵
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۱۱
فوق تخصص قلب و عروق
یکشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۵
فوق تخصص قلب و عروق
یکشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۴
فوق تخصص قلب و عروق
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۳۲
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۸
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۳۰
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۸۲۲
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۲۳۵
فوق تخصص قلب و عروق
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۳۳
فوق تخصص قلب و عروق
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۸۲۳
فوق تخصص قلب و عروق
چهارشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۳۷
فوق تخصص قلب و عروق
پنج شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۹
فوق تخصص قلب و عروق
پنج شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۱۴۲
اعصاب روان
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
مشاوره
۱۴۳
اعصاب روان
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۱۴۱
اعصاب روان
دکتر علی زارعی
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۴۲
اعصاب روان
چهارشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
مشاوره
۶۴۲
داخلی مغز اعصاب
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۳۶
داخلی مغز اعصاب
یکشنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۶۴۴
داخلی مغز اعصاب
چهارشنبه
۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
۶۳۷
داخلی مغز اعصاب
پنج شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۲۳
جراح مغز و اعصاب
شنبه
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
۹۱۲
جراح مغز و اعصاب
شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۹۲۱
جراح مغز و اعصاب
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۹۲۰
جراح مغز و اعصاب
دوشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۱۴
جراح مغز و اعصاب
دوشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۹۱۶
جراح مغز و اعصاب
سه شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۹۲۰
جراح مغز و اعصاب
سه شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۹۲۳
جراح مغز و اعصاب
چهارشنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۹۱۴
جراح مغز و اعصاب
چهارشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۶۳۹
فوق تخصص داخلی مغز اعصاب
دوشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۹۱۵
فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب
یکشنبه
۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۱۶۱
نوار عصب و عضله
شنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۳
نوار عصب و عضله
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۲
نوار عصب و عضله
دوشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۶۴
نوار عصب و عضله
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
۱۶۳
نوار عصب و عضله
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۷
نوار عصب و عضله
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۸۲۰
داخلی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۸۲۰
داخلی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۸۲۰
داخلی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۱۴
داخلی
شنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۴۱۴
داخلی
شنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۴۱۴
داخلی
شنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۴۱۴
داخلی
یکشنبه
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
۴۱۴
داخلی
یکشنبه
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
۴۱۴
داخلی
یکشنبه
۱۱:۳۰-۱۳:۰۰
۴۱۳
داخلی
دوشنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۸۲۰
داخلی
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۸۲۰
داخلی
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۸۲۰
داخلی
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۸۲۱
داخلی
سه شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۸۲۰
داخلی
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۸۲۰
داخلی
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۸۲۰
داخلی
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۱۴
داخلی
چهارشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۴۱۴
داخلی
چهارشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۴۱۴
داخلی
چهارشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۱۸۱
متخصص داخلی عفونی
شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۱۸۴
متخصص داخلی عفونی
یکشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۸۱
متخصص داخلی عفونی
دوشنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۱۸۲
متخصص داخلی عفونی
دوشنبه
۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۱۸۴
متخصص داخلی عفونی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۸۵
متخصص داخلی عفونی
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۷۳
فوق تخصص داخلی کلیه(نفرولوژی)
یکشنبه
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
۱۷۱
فوق تخصص داخلی کلیه(نفرولوژی)
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۷۱۹
جراحی کلیه و مجاری ادراری
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۷۱۲
جراحی کلیه و مجاری ادراری
شنبه
۰۹:۳۰-۱۱:۰۰
۷۲۸
جراحی کلیه و مجاری ادراری
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۷۱۱
جراحی کلیه و مجاری ادراری
یکشنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۷۲۶
جراحی کلیه و مجاری ادراری
دکتر علی طاهر
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۷۲۷
جراحی کلیه و مجاری ادراری
دوشنبه
۱۲:۰۰-۱۳:۳۰
۷۲۲
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۷۲۰
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۷۱۱
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۷۲۰
جراحی کلیه و مجاری ادراری
پنج شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۷۲۱
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۷۲۴
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۷۲۱
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
چهارشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۸۱۱
متخصص داخلی گوارش
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۸۱۲
متخصص داخلی گوارش
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۸۱۶
فوق تخصص گوارش کبد
شنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۸۱۷
فوق تخصص گوارش کبد
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۸۱۹
فوق تخصص گوارش کبد
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۵۱۶
فوق تخصص خون وآنکولوژی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۱:۳۰
۵۱۳
فوق تخصص خون وآنکولوژی
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۵۱۲
فوق تخصص خون وآنکولوژی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۱:۳۰
۵۱۱
فوق تخصص خون وآنکولوژی
سه شنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۵۱۴
فوق تخصص خون وآنکولوژی
چهارشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۱۵۲
فوق تخصص روماتولوژی
شنبه
۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
۱۷۰
فوق تخصص روماتولوژی
یکشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۵۲
فوق تخصص روماتولوژی
دوشنبه
۱۱:۳۰-۱۲:۳۰
۱۷۰
فوق تخصص روماتولوژی
سه شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۳۳
فوق تخصص ریه
شنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۶۳۲
فوق تخصص ریه
شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۳۰
فوق تخصص ریه
یکشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۶۴۹
فوق تخصص ریه
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۶۴۸
فوق تخصص ریه
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
۶۴۹
فوق تخصص ریه
دوشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۶۲۷
فوق تخصص ریه
دوشنبه
۱۴:۳۰-۱۷:۰۰
یک هفته درمیان
۶۴۹
فوق تخصص ریه
سه شنبه
۰۰:۰۰-۰۰:۰۰
۶۳۳
فوق تخصص ریه
سه شنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۶۴۸
فوق تخصص ریه
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۴۹
فوق تخصص ریه
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۶۳۲
فوق تخصص ریه
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۳۰
فوق تخصص ریه
پنج شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۶۲۵
گوش وحلق وبینی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۲
گوش وحلق وبینی
یکشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۶۱۹
گوش وحلق وبینی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۵
گوش وحلق وبینی
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۲۴
گوش وحلق وبینی
سه شنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۶۱۹
گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
چهارشنبه
۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
پنج شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
پنج شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
پنج شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۴۶
فوق تخصص آندوسکپی سینوس
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۶۴۷
فوق تخصص حنجره
شنبه
۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
۶۴۷
فوق تخصص حنجره
سه شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۳۱۹
زنان زایمان
شنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۳ ۱۳
زنان زایمان
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۲۸
زنان زایمان
شنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۳۱۶
زنان زایمان
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱۴
زنان زایمان
یکشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۲۳
زنان زایمان
دکتر فخری لاری
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
۳۱۵
زنان زایمان
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۳۲۰
زنان زایمان
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۳۲۶
زنان زایمان
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۲۷
زنان زایمان
سه شنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۳۱۷
زنان زایمان
سه شنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
۳۱۸
زنان زایمان
چهارشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۳۲۳
زنان زایمان
دکتر فخری لاری
پنج شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱۱
فوق تخصص زنان زایمان
شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۱۲
فوق تخصص زنان زایمان
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۴۴
جراح عمومی
شنبه
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۱۵۷
جراح عمومی
شنبه
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۱۶۰
جراح عمومی
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۶۶
جراح عمومی
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۵۶
جراح عمومی
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۵۴
جراح عمومی