بیمارستان ساسان / پزشکان بیمارستان / معرفی پزشکان بیمارستان

فهرست پزشکان

۱۱۹
ارتوپدی
مرخصی
۱۲۵
ارتوپدی
مرخصی
۱۲۲
ارتوپدی
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۴۷
ارتوپدی
شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۱۲۱
ارتوپدی
شنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۱۲
ارتوپدی
یکشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۱۱۷
ارتوپدی
یکشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۱۲۰
ارتوپدی
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۱۳
ارتوپدی
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۲۹
ارتوپدی
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۱۴۸
ارتوپدی
دوشنبه
۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۱۴۹
ارتوپدی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۱۴
ارتوپدی
سه شنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۱۱
ارتوپدی
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۳۰
ارتوپدی
چهارشنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۱۲۳
ارتوپدی
چهارشنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
۱۱۸
ارتوپدی
چهارشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۴۳
اعصاب روان
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۱۴۱
اعصاب روان
دکتر علی زارعی
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۴۲
اعصاب روان
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
مشاوره
۱۹۳
جراح عروق
یکشنبه
۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۱۵۳
جراح عمومی
مرخصی
۱۵۵
جراح عمومی
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۵۷
جراح عمومی
شنبه
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
۱۶۶
جراح عمومی
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۵۶
جراح عمومی
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۵۴
جراح عمومی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۱:۳۰
۱۵۹
جراح عمومی
دوشنبه
۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
۱۶۰
جراح عمومی
سه شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۵۸
جراح عمومی
چهارشنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۹۱۳
جراح مغز و اعصاب
دکتر اسد خزایی
مرخصی
۹۱۶
جراح مغز و اعصاب
مرخصی
۹۱۲
جراح مغز و اعصاب
شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۹۲۱
جراح مغز و اعصاب
یکشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۹۱۷
جراح مغز و اعصاب
یکشنبه
۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
۹۲۰
جراح مغز و اعصاب
دوشنبه
۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
۹۱۴
جراح مغز و اعصاب
چهارشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۴۶
جراحی ترمیمی
مرخصی
۶۳۴
جراحی ترمیمی
مرخصی
۱۹۱
جراحی ترمیمی
دکتر علی احمدی
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۷۱۳
جراحی کلیه و مجاری ادراری
مرخصی
۷۱۹
جراحی کلیه و مجاری ادراری
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۷۲۰
جراحی کلیه و مجاری ادراری
شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۷۲۳
جراحی کلیه و مجاری ادراری
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۷۲۵
جراحی کلیه و مجاری ادراری
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۷۱۲
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۰۹:۳۰-۱۱:۰۰
۷۲۲
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۷۱۱
جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۸۱۸
داخلی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۳۵
داخلی مغز اعصاب
مرخصی
۶۴۰
داخلی مغز اعصاب
مرخصی
۶۳۷
داخلی مغز اعصاب
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۳۶
داخلی مغز اعصاب
یکشنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۶۴۲
داخلی مغز اعصاب
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱۵
زنان زایمان
مرخصی
۳۱۹
زنان زایمان
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۲۳
زنان زایمان
دکتر فخری لاری
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳ ۱۳
زنان زایمان
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱۶
زنان زایمان
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۳۲۵
زنان زایمان
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۳۲۰
زنان زایمان
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۳۲۴
زنان زایمان
دوشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۲۶
زنان زایمان
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۱۴
زنان زایمان
سه شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱۷
زنان زایمان
سه شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۲۲
زنان زایمان
سه شنبه
۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۳۱۸
زنان زایمان
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۱۳
غدد
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۱۴
غدد
چهارشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۲۴
فوق تخصص ارتوپد(اطفال)
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۶۱۱
فوق تخصص استرابیسم چشم پزشکی
مرخصی
۶۱۶
فوق تخصص استرابیسم وپلک چشم پزشکی
سه شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۶۱۳
فوق تخصص استرابیسم وجراح پلاستیک چشم پزشکی
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۴۵
فوق تخصص توراکس جراح توراکس(قفسه صدری)
دوشنبه
۱۶:۰۰-۱۷:۰۰
۷۱۵
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
مرخصی
۷۱۶
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
مرخصی
۷۲۱
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
سه شنبه
۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
۷۲۴
فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۹۱۱
فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب
مرخصی
۹۱۵
فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب
شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۹۲۲
فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۴۷
فوق تخصص حنجره
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۵۱۳
فوق تخصص خون وآنکولوژی
شنبه
۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
۵۱۲
فوق تخصص خون وآنکولوژی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۱:۳۰
۵۱۱
فوق تخصص خون وآنکولوژی
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۵۱۴
فوق تخصص خون وآنکولوژی
چهارشنبه
۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
۱۷۱
فوق تخصص داخلی کلیه(نفرولوژی)
دوشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۶۳۹
فوق تخصص داخلی مغز اعصاب
دوشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۱۶
فوق تخصص دست
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۱۵۲
فوق تخصص روماتولوژی
دوشنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۰۰
۶۲۸
فوق تخصص ریه
مرخصی
۶۲۷
فوق تخصص ریه
دوشنبه
۱۴:۳۰-۱۷:۰۰
یک هفته درمیان
۶۳۳
فوق تخصص ریه
سه شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۶۳۱
فوق تخصص ریه
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۳۰
فوق تخصص ریه
چهارشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۳۲
فوق تخصص ریه
چهارشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۲۸
فوق تخصص زانو
سه شنبه
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۳۱۱
فوق تخصص زنان زایمان
شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۱۲
فوق تخصص زنان زایمان
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۵۰
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر مهدی وهار
شنبه
۰۹:۳۰-۱۱:۰۰
۱۲۶
فوق تخصص ستون فقرات
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۶۵
فوق تخصص شانه
دکتر علی کوشان
سه شنبه
۰۸:۰۰-۰۹:۳۰
یک هفته درمیان
۶۱۲
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۳۰
۶۱۸
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۰۰
۶۱۵
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
یکشنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۶۴۳
فوق تخصص شبکیه چشم پزشکی
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۶۴۱
فوق تخصص صرع و تشنج داخلی مغز اعصاب
سه شنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۴۱۱
فوق تخصص غدد
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۴۵
فوق تخصص قرنیه وپلک چشم پزشکی
سه شنبه
۰۹:۰۰-۱۲:۰۰
۶۱۴
فوق تخصص قرنیه وپلک چشم پزشکی
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۳۵
فوق تخصص قلب و عروق
مرخصی
۲۳۷
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۰
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۲۲۵
فوق تخصص قلب و عروق
شنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۱۱
فوق تخصص قلب و عروق
یکشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۳۴
فوق تخصص قلب و عروق
یکشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۲۳۲
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۸
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۳۰
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۲۴
فوق تخصص قلب و عروق
دوشنبه
۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۳۳
فوق تخصص قلب و عروق
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۲۹
فوق تخصص قلب و عروق
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۸۱۴
فوق تخصص گوارش کبد
مرخصی
۸۱۶
فوق تخصص گوارش کبد
شنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۸۱۷
فوق تخصص گوارش کبد
یکشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۸۱۵
فوق تخصص گوارش کبد
سه شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۶۴۶
فوق تخصص گوش وحلق وبینی
یکشنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۱۷
قلب و عروق
دکتر هادی رجبی
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۲
قلب و عروق
شنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۱۶
قلب و عروق
شنبه
۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۱۹
قلب و عروق
یکشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۱۵
قلب و عروق
یکشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۸
قلب و عروق
یکشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۱۲
قلب و عروق
دوشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۲۲۶
قلب و عروق
سه شنبه
۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
۲۱۴
قلب و عروق
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۳۱
قلب و عروق
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۳
قلب و عروق
چهارشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۱
قلب و عروق
چهارشنبه
۱۵:۰۰-۱۷:۳۰
۶۲۰
گوش وحلق وبینی
مرخصی
۶۲۳
گوش وحلق وبینی
مرخصی
۶۲۶
گوش وحلق وبینی
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۲۲
گوش وحلق وبینی
یکشنبه
۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
۶۱۹
گوش وحلق وبینی
دوشنبه
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
مرخصی
۶۲۵
گوش وحلق وبینی
دوشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۶۲۴
گوش وحلق وبینی
سه شنبه
۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
۱۳۲
متخصص پوست و مو
دکتر حسین بخشی
دوشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۳۴
متخصص پوست و مو
چهارشنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۴۴
متخصص توراکس جراح توراکس(قفسه صدری)
شنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۶۱۷
متخصص چشم
دوشنبه
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۱۸۱
متخصص داخلی عفونی
شنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۸۲
متخصص داخلی عفونی
دوشنبه
۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۱۸۳
متخصص داخلی عفونی
سه شنبه
۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
۸۱۲
متخصص داخلی گوارش
مرخصی
۸۱۳
متخصص داخلی گوارش
دکتر حسن صف آرا
مرخصی
۸۱۱
متخصص داخلی گوارش
شنبه
۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۱۵
متخصص شانه
دکتر حسن مرادی
شنبه
۰۸:۰۰-۰۹:۰۰
۱۶۱
نوار عصب و عضله
شنبه
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۲
نوار عصب و عضله
دوشنبه
۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۶۴
نوار عصب و عضله
سه شنبه
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
۱۶۳
نوار عصب و عضله
چهارشنبه
۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۱۶۷
نوار عصب و عضله
چهارشنبه
۱۴:۰۰-۱۶:۰۰

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021