فرم تقاضا کار قبلی

شغل مورد تقاضا


*
*
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
بارگذاری مشخصات فردی
حداکثر حجم مجاز جهت آپلود فایل، یک مگابایت (1MB) می باشد. فرمت های مجاز جهت بارگذاری jpg, jpeg, png می باشند. تصویر بارگذاری شده باید از اصل مدارک هویتی باشد.
سوابق تحصیلی
*
*
*
*
سوابق آموزشی
مهارت های حرفه ایی
آشنایی با زبان انگلیسی
*
*
*
تعیین میزان مهارت های کامپیوتر
*
*
*
*
*
*
مهارت های حرفه ایی غیر مرتبط با شغل
سوابق کاری